Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

Bemutatkozás

Polgár Zoltánnak hívnak és gyermekkorom óta Békésen élek. A Karacs Teréz utcában nőttem fel. Feleségemmel, Marikával - aki fodrász - a Keserű soron alapítottunk családot és neveljük két gyermekünket Sárát és Zoltánt.

Életem vezérlő-csillagai a sport, a közösségi élet és az ezeket átszövő szervező munka. Végigjártam a békési kézilabdasport színtereit: játékosként eljutottam a csapatkapitányságig, dolgoztam játékvezetőként és másodállásban a klub vezetője voltam. A sport mutatta meg nekem a küzdelem emberi arcát, adott életre szóló barátságokat és máig ható tanulságokat. Csapatjátékosnak tartom magam: korábban játékosként, később pedagógusként és napjainkban, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozva. Álljanak hát most itt közös jövőnk, elképzeléseink, és a terveink:

Hiszek a közösség mindenek fölötti erejében. Hiszek a munka becsületében, az összefogás értékében. Hitem szerint a jövőhöz vezető út nem a vakszerencse, nem az ígéretek kérdése. Itt élve testközelből élem meg a kerületünk, Bánhida mindennapjait. Látom az itteni erősségeket és akadályokat egyaránt. A választásokig folyamatosan, és azután is megtartandó lakossági találkozókon - és akár az internetes fórumokon is - megtalálhatjuk, meg fogjuk találni a közös hangot, kialakítjuk közös stratégiánkat szűkebb környezetünk jövőjének megformálására. Mindehhez az Önök aktív közreműködése, felügyelete adhatja meg felhatalmazást. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként az Önök érdekeinek feltétel nélküli képviselete lesz a feladatom a testületben.

Csapatjátékosként szót kell ejtenem Kálmán Tibor pogármesterről és képviselő társaim közös munkájáról: A körzeti munkánkban az általam is kitűzött célokat kell a legfontosabbnak tartanunk. A körzetek lakóiból azonban összeáll városunk Békés lakossága, képviselőikből a képviselőtestület. A feladatok, a terhek, a sikerek és az örömök közössé válnak.

Közössé válnak de nem adódnak össze, inkább megosztódnak. A megosztott feladatok és terhek könnyebbednek, ellenben a megosztott sikerek és örömök többszöröződnek. A választópolgárok közreműködése és felügyelete, a polgármester, a képviselők - Én és a csapatunk - munkája és alázata tömörítheti egybe azt amit közösségnek hívunk. KÖZÖSSÉGNEK, tiszta SZÍVVEL, tiszta LÉLEKKEL.

Megköszönöm eddigi figyelmüket! Mi Békésért Vagyunk!

Hírek, információk:

2023-03-21 15:50:00

Bizottsági ülések március

Fontos kérdésekről tárgyaltak a képviselő-testület bizottságai

Ismét üléseztek a békési képviselő-testület bizottságai, így pénzügyi és városfejlesztési, az ügyrendi, lakásügyi és közrendvédelmi, valamint a humán és szociális bizottság. A tanácskozásokon a teljesség igénye nélkül napirendre került a Békési Polgármesteri Hivatal tavalyi év munkája, az „Esélyt a fiataloknak elnevezésű ifjúságsegítő program, a tavalyi mezőőri tevékenység, a 2022. évi közfoglalkoztatásról szóló beszámoló, a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő beszámolója, illetve a 2023. évi sporttevékenységek támogatása.


2023-03-19 08:30:00

Múltidéző - utazó inges csalók

Utazó „csalókra” figyelmeztettek

Figyelmeztetés. Múlt hóban Vésztőn, csütörtökön Békésen/ járt egy német és magyar utazó, kik valószínűleg ez idő szerint Csabán, vagy a környéken dolgoznak, különleges gyártmányú ingekre s egyéb vászonneműkre gyűjtenek megrendeléseket kisebb-nagyobb előlegek

felszedése mellett – írta szűk száz éve, 1925-ben a Körösvidék. Mint olvasható, nagy bőbeszédűséggel előadott ajánlatuk igen kedvezőnek látszik. De mikor a megrendelt áru megérkezik, meglepetve látják a megrendelők, hogy az előzetesen elhallgatott vagy formálisan letagadott vám következtében az „olcsó" árú úgy megdrágult, hogy ugyanazt, sőt néha jobbat, sokkal olcsóbban vásárolhatják az itthoni kereskedőktől. Legtöbben az előleg odahagyásával menekülnek a további fizetés kötelezettsége alól.

Érdekes, hogy már egy évszázada is voltak utazó csalók, utazó „ügynökök”. Ahogy akkor, most is nagyon érdemes odafigyelni, hogy kitől, mit és mennyiért vásárol valaki.


2023-03-17 11:40:00

Templomi felújítás

Megújultak a református templom nyílászárói

Tizenötmillió forintos beruházás eredményeként valósult meg a békési református templom nyílászáróinak felújítása és azok szükség szerinti cseréje. A fejlesztés részeként kivitelezés során harmincöt kültéri fa ablak, valamint öt kültéri bejárati ajtó újult meg, illetve szükség esetén a formai elemek cseréje történt meg a restaurátori terv alapján.

A beruházást Molnár Máté vezető református lelkész úrral és Gellén János főgondnok úrral jártuk be. A fejlesztés a kormány által biztosított forrásokból készült el.


2023-03-15 14:45:00

Március 15-i megemlékezés

Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 175. évfordulója alkalmából tartottunk megemlékezést. Az eseményhez méltó ünnepi beszédet mondott Mucsi András, önkormányzati képviselő, a humán és szociális bizottság elnöke, aki hangsúlyozta, 1848 számára a munka a nemzetért és szűkebb környezetünkért, a kiállás a fejlődés és a nemzeti érdekek mellett. Ünnepi műsort adott Bor Viktor és Kósa Dénes, közreműködtek a Magyar Honvédség 4. Területvédelmi Ezred 101. Területvédelmi Zászlóaljának képviselői.

 


2023-03-14 15:50:00

Reményhír

Színvonalas március 15-i ünnepségen vettem részt a Reményhír Intézményben.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek, a fiatalok minél jobban megismerjék nemzeti ünnepeink történetét, nemzeti ünnepeink üzenetét. Ezért is lényeges, hogy a diákokat is bevonják ebbe a tevékenységbe, hogy a fiatalok is átéljék, milyen nagyszerű dolgot tettek elődeink.

 

Mindezt kiválóan szolgálta a Reményhír Intézményben tartott ünnepség is, kiváló, remekül szervezett és összeállított rendezvényen vehettem részt.

 

Köszönöm a meghívást és a nagyszerű élményt!


2023-03-13 09:00:00

Balogh Mátyás megemlékezés

Balogh Mátyás békési református lelkészre emlékeztünk vasárnap.

A mártír életét Katona Gyula korábbi lelkipásztorunk idézte fel annak apropóján, hogy Balogh Mátyás hetven éve, 1953. március 13-án előzetes letartóztatásba került. A megemlékezésen a mártír lelkész keresztlánya, Romvári Gáborné Bányai Erzsébet és presbiterek is résztvettek.

Balogh Mátyás tősgyökeres békési földműves családban nőtt fel. Lelkészi oklevelét Debrecenben szerezte, majd ezt követően Gyulán teljesített segédlelkészi szolgálatot. 1915-ben nősült meg, házasságukból két lány született. Parókus lelkészként először a Marosvásárhely szomszédságában lévő

Pókakeresztúron szolgált. Ebben az erdélyi kis faluban érte őt és családját a trianoni döntés is. Ezután az Arad megyei Zerind, majd a Bihar megyei Ant lelkésze lett.

Amikor 1931-ben Békésen megüresedett az egyik lelkészi állás, másik tizenhárom lelkésztársával együtt beadta pályázatát. Balogh Mátyás nagy örömére hazatérhetett az anyaországba és szülővárosába, mivel a nagy múltú alföldi gyülekezet „nagy szótöbbséggel” őt választotta meg a jelöltek közül.

Beiktatására 1932 júliusában került sor. Aktívan részt vett a közéletben, és hűségesen végezte lelkipásztori szolgálatát.

A második világháborús front elől sem menekült el, lelkésztársaival együtt a helyén maradt.

A város 1944. október 6-án történt szovjet megszállása után már egy héttel megtartották az első istentiszteletet, október 23-án pedig az elemi iskolákban is megkezdődött a tanítás.

1944 decemberében bátran kiállt a krisztusi tanítások mellett, amikor az ideiglenes kormány köznevelésügyi megbízottja arról tájékoztatta a békési tanárokat, hogy a keresztény alapokon nyugvó oktatásnak leáldozott.

A pártállami diktatúra teljes kiépülését követően a lelkipásztort, illetve presbitériuma kuláknak bélyegzett tagjait folyamatos megfigyelés alatt tartották.

Balogh Mátyás 1953. március 13-án előzetes letartóztatásba került. Először Gyulára, majd Vácra vitték. A letartóztatást megelőző napon, tehát napra pontosan 70 éve, ami egy csütörtöki nap volt – ahogy a vádirat fogalmaz – „a békési egyház lelkészi irodájában négy személy előtt több olyan kijelentést tett, melyek alkalmasak arra, hogy az emberekben demokratikus államrendünk ellen gyűlöletet ébresszenek”.

Az egyházellenes propaganda keményen bírálta a lelkipásztort, akit a – idézem: „klerikális reakció mindenre elszánt, elvetemült ügynökeinek tipikus figurája”- ként tartottak számon.

Balogh Mátyást a Békési Járásbíróság első fokon a népi demokratikus államrend elleni izgatás, illetve társadalmi tulajdon elleni bűncselekmény vádjával hat év börtönbüntetésre, háromezer forint pénzbüntetésre és négyezer forint vagyonelkobzásra ítélte. A békési lelkipásztort a váci börtönbe szállították.

Mindeközben Péter János püspök, öt nappal Balogh letartóztatását követően, fegyelmi eljárás lefolytatására utasította a békési egyházmegye elnökségét. Erre az egyházmegyei bíróság 1953. május 9-én felfüggesztette lelkészi állásából. Felesége ezt megfellebbezte, de azt elutasították.

A világi bírósági eljárást másodfokon a Gyulai Megyei Bíróság folytatta le. 1953. július 20-ra hirdették ki a tárgyalás időpontját, de ezen Balogh Mátyás nem tudott részt venni, mert az előző napok egyikén elhunyt a váci börtönben. A tárgyalást a vádlott időközben bekövetkezett halála ellenére mégis lefolytatták és ítéletet is hoztak, noha a büntetés-végrehajtás útján értesülniük kellett volna a halálesetről. Végül mind a világi, mind az egyházmegyei bíróság megszüntette a már időközben elhunyt békési lelkipásztor ellen folytatott eljárást.

Balogh Mátyást feltehetően a váci rabtemetőben egy jeltelen sírban földelték el.

A békési gyülekezet presbitériuma megrendülten, néma felállással emlékezett meg néhai lelkipásztoráról, 1953. augusztus 16-án: „[A] Presbitérium megrendült szívvel veszi tudomásul Balogh Mátyás lelkipásztor halálának hírét. Hálát ad Istennek azért az igéért, amelyet a gyülekezet Balogh Mátyás szolgálata által nyert. Buzgó imádságban kéri Istent, hogy irgalmas szeretetét ne vonja meg tőlünk, adja nekünk még bővebb mértékben az ő megelevenítő igéjét. Őszinte együttérzéssel osztozik az elhunyt hozzátartozóinak a szomorúságában, számukra Istentől kér vigasztalást.”


2023-03-12 08:00:00

Múltidéző - Színházi előadás

Színészet Békésen – 1925 szeptemberéből.

Tompos Péter kiváló színtársulata, amely már a múlt évben meghódította és teljesen hatalmába kerítette Békés közönségét, az idén egyre fokozott sikereket ér el. Tompos Péter, az ízig-vérig színész minden igyekezete odairányul, hogy bármilyen nagy anyagi áldozatok árán is társulatának művészi értékét a lehető legmagasabb fokra emelje, nagy szolgálatot téve ezzel a magyar kultúrának is. Több mint negyven tagú társulata a legkitűnőbb erőkből áll. Minden szerepkör be van töltve, sőt némelyikből több is van. Kórusa tizennégy tagból áll és saját tíz tagu zenekara van. Díszletei csinosak és ízlésesek.

Pénteken este újdonságot, Dolly operettet mutatta be a társulat szép közönség jelenlétében, igen nagy siker mellett. úgy a rendezés mint az előadás kifogástalan volt A szereplők mind a legnagyobb igyekezettel játszottak és szinte meglepő volt az a pontos szereptudás és könnyed játék, melyet tapasztaltunk. Az előadás nagyszerűsége kiváltképen Szombati Ágnes, Puskás Ilona, Ajtai Kornél, Halmai Ernő és Zilahy Lajos érdeme, akik mind elsőrangút produkáltak.

 

A heti műsor a következő volt:

Vasárnap Dolly.

Hétfőn Szerencsetánc.

Kedden Vörösember.

Szerdán Diadalmas asszony.

Csütörtökön Diadalmas asszony.

Pénteken Nóta vége.

Szombaton Nóta vége.

 

Úgy gondolom, hogy a kulturális központ munkatársai, szakemberei jelenleg is azon dolgoznak, hogy minél több nagyszerű programot hozzanak a városba, amibe a színházi előadások is beletartoznak. Biztos vagyok benne, hogy idén is nagyon sok remek rendezvény lesz városunkban.


2023-03-10 15:45:00

Ünnepi díszgyűlés

Díszünnepség és békési elismerés

Békés Vármegye Önkormányzata és önkormányzatunk március 15-e alkalmából díszünnepséget rendezett a városháza Irányi Dániel dísztermében. Az esemény koszorúzással kezdődött a Forradalmi Emlékműnél, majd ünnepi közgyűléssel folytatódott a polgármesteri hivatalban.

Ünnepi köszöntő mondott Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke és Kálmán Tibor, városunk polgármestere.

Ünnepi beszédet mondott Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár. Az esemény jelen volt dr. Takács Árpád, vármegyénk főispánja is.

A program részeként ezt követően elnöki elismerések átadása következett. Békésről Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tanára érdemelte ki a kitüntetést.

Ugyancsak elnöki elismerést vehetett át dr. Mogyorósi Edit, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Vármegyei Kirendeltség Szervezetirányítási Osztály vezetője, Haskó György tűzoltó ezredes, Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese, Gyebnár József, a Békéscsabai Mentőállomás mentőtisztje, Berczi László rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, dr. Rokszin Tibor osztályvezető főorvos.

Az esemény ünnepi műsorral zárult.


2023-03-09 10:50:00

Babacsomag átadása

Néha a legszebb pillanatokat a legnehezebb szavakba önteni.

Önkormányzati képviselőként mindig nagy öröm számomra, amikor a Babacsomag program keretében újszülött gyermekeket és szüleiket köszönthetem. A mai találkozás azonban egészen különleges pillanatokat tartogatott, hiszen olyan családot köszönthettem, Kozma-Fodor Adriennt, az édesanyát, Kozma Attilát az édesapát,  és ikerfiaikat, Attilát és Dánielt, akik nagyon közel állnak hozzám, akiket a barátaimnak mondhatok. Olyan barátoknak, akikből nem túl sok adódik egy ember életében.

 

Adriennel csaknem tíz éve dolgozunk együtt, kiváló munkatárs, remek munkaerő és nagyszerű ember, akire mindig, minden helyzetben lehet számítani. Az elmúlt egy évtizedben rengeteg különleges, bonyolult és nehéz helyzetet éltünk át, amiben éleslátása gyakran jelentett óriási segítséget.

 

Nagyon hiányzik a mindennapokból, ám most a világ talán legnemesebb és legszebb feladatát látja el, édesanyaként tesz meg mindent gyönyörű gyermekeikért.

 

Örülök, hogy személyesen köszönthettem őket, és adhattam át nekik a babacsomagokat.

 

Sok boldogságot és nagyon jó egészséget kívánok! Köszönöm a barátságot!

 

2023-03-07 15:30:00

Sportcsarnok egyeztetés

Jól működik a sportcsarnok

A városi sportcsarnok munkatársaival tartottunk megbeszélést, akikkel az év minden szakában napi rendszerességgel egyeztetünk. Természetesen beszéltünk a napjainkban még aktuálisabbá váló működési kérdésekről, a sporteseményekről, illetve az egyéb programokról. A békési KÉSZ-bált április 29-én, szombaton rendezik majd a létesítményben.

 

Köszönöm kollégáink munkáját, akik nagyon sokat tesznek az eredményes, hatékony és rendezett működésért!


2023-03-06 15:30:00

Presbiteri gyűlés

Presbiteri Bibliaórát, majd presbiteri gyűlést tartottunk a Békési Református Egyházközségnél.

Utóbbi részeként lezártuk a tavalyi évet, és elfogadtuk az idei költségvetést.

Egyházközségünk eredményes évet zárt, több új fejlesztés valósult meg, elég csak a legjelentősebbre, a Csillagfürt óvoda elkészültére és átadására gondolni, amely térségünk egyik legkorszerűbb és legszebb nevelési intézménye.

Az idei évben a lehetőségeink adta keretek között megyünk tovább a megkezdett úton, tovább fejlesztve az infrastrukturális körülményeket és erősítve a közösséget. A parókián is több beruházás valósulhat meg.


2023-03-05 08:00:00

Múltidéző - cserkészünnep

Cserkészünnep Békésen

A békési református főgimnázium 175. számú cserkészcsapata 1922. szeptember 3-án, délután a ligetben jótékony célú cserkész népünnepélyt és szüreti mulatságot tartott. Az esemény délután 2 órakor felvonulás kezdődött a főgimnázium udvarából, amit táborozás és cserkészjátékok, illetve szabadgyakorlatok követtek.

Az apródok társas gyakorlatot tartottak, majd az őrsök tornagyakorlatával és elsősegélynyújtással folytatódik a program. Volt Világposta, konfetti- és szerpentincsata. Sütemény, gyümölcs és virágsátrak, valamint szépségverseny egyaránt várta az érdeklődőket. A bevételt a szegény sorsú cserkészek segélyezésére fordították.

Ahogy akkoriban, napjainkban is nagyon fontosak az ilyen rendezvényesek a közösségépítés és karitatív gondolkodás szempontjából.  Ez a fajta gondolkodás szerencsére ma is jelen van városunkban.

 


2023-03-04 09:10:00

BÉTAZEN megbeszélés

Megkezdődött az idei Békés-tarhosi Zenei Napok szervezése, aminek jegyében zajlanak a programsorozattal kapcsolatos egyeztetések.

Legutóbb Farkas Lászlónéval, a Békés-Tarhosi Zenebarátok Körének elnökével és Matyiné Ilyés Éva, a tarhosi kastélypark tulajdonosával, a GEMMA Agro Kft. ügyvezetőjével tekintettük át a legfontosabb kérdéseket. A konstruktív hangulatú tárgyaláson számos remek ötlet hangzott el.

A legfőbb elképzelésünk, hogy a BÉTAZEN értékeit és hagyományait megtartva, a minőségből nem engedve bővítsük, szélesítsük a zenei napok tematikáját.


2023-03-03 08:00:00

Kihelyezet bizottsági ülés a Szent Lázár Alapítványnál

A Szent Lázár Alapítványnál jártunk

A Szent Lázár Alapítvány Hunyadi téri székhelyén jártunk a Mucsi András vezette humán és szociális bizottság kihelyezett ülésén. A szervezet, az alapítvány sokrétű működését Kovács Ildikó igazgató mutatta be számunkra. A foglalkoztatást varrással, hálókötéssel, savanyítással, alkatrész-összeszereléssel, dísztasak hajtogatásával, kerámiatárgyak készítésével és növénytermesztéssel biztosítják, illetve emellett is számos módon segítik ellátottjaikat.


2023-03-02 09:05:00

Ülésezett a református egyházközösség gazdasági bizottsága

Ülésezett a Békési Református Egyházközség gazdasági bizottsága.

A tanácskozáson több fontos témáról is beszéltünk, több lényeges kérdésben döntöttük. Áttekintettük intézményünk idei költségvetését, illetve futó pályázatainkat.

Biztos vagyok benne, hogy az a fejlődés, amely elkezdődött, idén is folytatódni fog, és ezzel együtt közösségünk is tovább erősödik majd.


2023-03-01 09:30:00

Közfoglalkoztatottak köszöntése

A városban dolgozó közfogalkoztatottakat köszöntöttem kora reggel.

A megbeszélésén is elmondtam, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt a munkát, amelyet a városért, a közterületek rendben tartásáért, az előforduló hibák kijavításáért tesznek napról napra, esőben, fagyban, hidegben, kánikulában. Tevékenységük Békés életében elengedhetetlen.

 

Nagyon köszönöm a munkát, amit végeznek, és igyekszünk lehetőségeink szerint segíteni a közfoglalkoztatottakat!


2023-02-28 16:10:00

Sporttanács

Döntöttünk az idei támogatásokról

Kedden ismét ülésezett a Sporttanács. A tanácskozáson több kérdést is napirendre vettünk, döntöttünk egyebek mellett az idei sporttámogatásokról.

Abban bízunk, hogy a közelmúltban bevezetett rendszer, ahogy tavaly, idén is jól vizsgázik majd.


2023-02-26 08:00:00

Múltidéző - festőiskola

Festőiskola Békésen – 1922 májusában számolt be a hírről a Körösvidék című lap.

Igen értékes eseményről számolhatunk be békési értesülésünk alapján. Horkay Péter budapesti festőművész Békésre helyezte át műtermét, ahol Békés kulturális életében nagy jelentőségű munkához fogott – írta 101 éve a Körösvidék. Elhatározta, hogy festőiskolát (azaz egyelőre 6 hónapra terjedő tanfolyamot) nyit, amelyen alkalmat nyújt a festés iránt lelkesedő és érzékkel bíró közönségnek arra, hogy a rajzolásban, festésben, stb. megfelelő jártasságot és szakszerű oktatást nyerhessenek. A hiánypótló vállalkozás kétségkívül a békési közönség nagy érdeklődésére, és legmesszebbmenő pártfogására tarthat számot. A tanfolyam helyisége a szitakötő iskola. A beiratkozásokat Schőnfeld Dezső papírkereskedésében jegyeztetik elő.

 

Településünk mindig is híres volt kiváló alkotóművészeiről, festőiről. Napjainkban is számos remek művész dolgozik városunkban, akikre méltán lehetünk büszkék. Külön érdemes megemlíteni Csuta Györgyöt, akinek ebben az évben számos alkotásával találkozhatnak majd az érdeklődők.


2023-02-25 08:30:00

Parkoló javítása a Széchenyi téren

Parkoló újult meg a Széchenyi téren

Lakossági megkeresést kaptam azzal kapcsolatban, hogy a választókerületemhez tartozó Széchenyi téri részen egy parkoló állapota alaposan leromlott az elmúlt időszakban. Természetesen a jelzést követően azonnal megtettem a szükséges lépéseket, a BKSZ Kft. munkatársai pedig helyrehozták a parkolót.

 

Köszönöm a megkeresést, és köszönöm a BKSZ Kft. munkáját!


2023-02-24 15:50:00

A kommunizmus áldozataira emlékeztünk

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából tartottunk megemlékezést a Széchenyi téren található Forradalmi Emlékműnél.

Beszédet mondott Csibor Géza, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke.

1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba vitték, ahol nyolc évet töltött fogságban, először a Gulagon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében.

A politikus letartóztatása és fogvatartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Az eset ezzel a demokrácia és a szabadságjogok semmibe vételének jelképévé vált, amely a kommunizmus közel 50 éves uralmát jellemezte. Kovács Béla típuspéldája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek.

A kommunizmus fekete könyve becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a kommunizmus áldozatainak számát az egész világon.

 

Fel kell emelnünk a szavunkat, hogy ilyen soha többet ne történhessen meg!


2023-02-24 12:35:00

Irányi Dániel megemlékezés

A kétszázegy éve született Irányi Dániel, Békés egykori országgyűlési képviselőjének emléke és munkássága előtt tisztelegtünk a városháza udvarán.

A kimagasló személyiség egyike volt a márciusi ifjaknak, a képviselőházban pedig sokszor szólalt fel választókerülete, településünk fejlődésének érdekében és a békésieket sújtó igazságtalanságok, jogtiprások ellen.

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület eseményén dr. Csiby Miklós főorvos, városvédő mondott méltó megemlékező beszédet.


2023-02-23 12:00:00

Testületi ülés - február

6,1 milliárd forint Békés idei költségvetése

A képviselő-testület mai ülésén elfogadtuk a város idei költségvetését, amelynek bevételi és kiadási főösszegét egyaránt 6 milliárd 105 millió forintban határoztuk meg.

A büdzsé ezúttal is nagyon szoros, számos takarékossági intézkedést tartalmaz, amelyek a lakossági szolgáltatásokat nem érintik. Az orosz-ukrán háború miatt kialakult helyzet sajnos az önkormányzatok helyzetét is érinti, az energiaárak emelkedésével, illetve az inflációval természetesen nekünk is meg kell küzdenünk.

Nagyon lényeges, hogy számos fejlesztés valósulhat majd meg az idei évben, illetve számos beruházás előkészítése kezdődhet meg. Ezek között járda- és útfejlesztések egyaránt szerepelnek.

A testületi ülésen beszámolt munkájáról a helyi német, roma, román és szlovák nemzetiségi önkormányzat. Valamennyi szervezet nagyon sokat tesz hozzá a város kulturális életéhez, rengeteg rendezvényen vesznek részt, segítik azokat, miközben őrzik kultúrájukat, hagyományaikat.

 

Köszönet és elismerés a munkájukért!

 

A testület ugyancsak tárgyalt a testvértelepüléssekkel történő kapcsolattartásról és a 2022. év jelentős eseményeit összegző beszámolóról.

Békés Város Önkormányzata testvér-települési kapcsolatot ápol az erdélyi Gyergyószentmiklóssal, a vajdasági Magyarittabéval, a sziléziai Myszków-val. A partiumi Hegyközkovácsival 2016. szeptemberében nyilatkozat formájában nyilvánítottuk ki kapcsolatmegújítási szándékunkat, a korábbi testvértelepülési kapcsolat újbóli felvirágoztatása érdekében.

2022-ben már kevéssé voltak érezhetőek a koronavírus hatásai, így lehetőség nyílt a kapcsolatok megerősítésére, számos személyes találkozóra, megbeszélésre. Azon vagyunk, hogy ezek a kapcsolatok tovább erősödjenek a jövőben is.

 

Ugyancsak beszámolt munkájáról a Püski Sándor Könyvtár. Az intézmény tavaly is összetett és sokrétű munkát végzett, tevékenységével egyszerre reagál az olvasók igényeire és a digitalizáció kihívásaira.

 

Nagyon köszönöm a könyvtár dolgozóinak munkáját!


2023-02-22 08:30:00

Békés kedvenc sütije - nyereménysorsolás

Pálfi Jánosnénak kedvezett a szerencse a Békés kedvenc sütije versenyhez kapcsolódó nyereményjáték sorsolásán.

Így ő nyerte a 30 ezer forint értékű, helyi cukrászdákban beváltható utalványt, amelyet a napokban adtam át.

Mint ismert, tavaly Csumpila Gábor „Nóri szelet" fantázianevű édessége érdemelte ki a Békés kedvenc sütije címet. A verseny nyertes tortája 2022. október végétől december végéig hétvégente volt megvásárolható a város cukrászdáiban. A vevők minden szelet megvásárlásakor egyedi azonosítóval ellátott kártyát kaptak. Azzal a kóddal lehetett regisztrálni a nyereménysorsolásra, és a regisztrálók közül sorsoltuk ki a 30 ezer forint értékű utalványt.

Mindenkinek köszönöm, hogy játszott. Pálfi Jánosnénak sok szeretettel gratulálok, és jó süteményezést kívánok!


2023-02-21 16:00:00

Bizottsági ülések - 2023 február

Költségvetési kérdések álltak a bizottsági ülések középpontjában.

Kedden ismét üléseztek a képviselő-testület mellett működő szakbizottságok, a pénzügyi és városfejlesztési, az ügyrendi, lakásügyi és közrendvédelmi, valamint a humán és szociális bizottság.

A tanácskozások középpontjában a tavalyi költségvetés teljesítése, a város idei költségvetése, valamint Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2023. évi büdzséje állt. Szó esett az önkormányzati bérlakásokról, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tavalyi munkájáról.


2023-02-21 09:10:00

Békési orvosokat jelöltek a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra

Két békési felnőtt háziorvost, dr. Pálmai Tamást és dr. Garbai Gábort is jelölték betegei a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra.

Az elismerést 2018 óta évente adják át. Három díjat osztanak ki Dunától keletre, hármat Dunától nyugatra és egyet Budapesten. A végső díjazottak nevét egy három tagú zsűri választja ki a szavazás lejárta után. Szavazni február 20-tól március 20-ig lehet a szentgyorgyialbertorvosidij.hu oldalon. Egy email címről egy orvosra egy szavazat adható le és ezt meg kell erősíteni egy válasz emailben is. A honlap megnyitásakor a szavazok feliratra kell kattintani és onnantól már érthető a többi lépés.

 

Óriási dolognak tartom, hogy két kiváló békési szakember is ott van a legjobbak között, mindketten méltán érdemelték ki ezt az elismerést. Ezúton is arra kérnék mindenkit, hogy szavazzon, segítse háziorvosainkat a minél jobb szerepléshez.

 

Hajrá Békés! Hajrá békési háziorvosok!


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.