Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

Bemutatkozás

Polgár Zoltánnak hívnak és gyermekkorom óta Békésen élek. A Karacs Teréz utcában nőttem fel. Feleségemmel, Marikával - aki fodrász - a Keserű soron alapítottunk családot és neveljük két gyermekünket Sárát és Zoltánt.

Életem vezérlő-csillagai a sport, a közösségi élet és az ezeket átszövő szervező munka. Végigjártam a békési kézilabdasport színtereit: játékosként eljutottam a csapatkapitányságig, dolgoztam játékvezetőként és másodállásban a klub vezetője voltam. A sport mutatta meg nekem a küzdelem emberi arcát, adott életre szóló barátságokat és máig ható tanulságokat. Csapatjátékosnak tartom magam: korábban játékosként, később pedagógusként és napjainkban, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozva. Álljanak hát most itt közös jövőnk, elképzeléseink, és a terveink:

Hiszek a közösség mindenek fölötti erejében. Hiszek a munka becsületében, az összefogás értékében. Hitem szerint a jövőhöz vezető út nem a vakszerencse, nem az ígéretek kérdése. Itt élve testközelből élem meg a kerületünk, Bánhida mindennapjait. Látom az itteni erősségeket és akadályokat egyaránt. A választásokig folyamatosan, és azután is megtartandó lakossági találkozókon - és akár az internetes fórumokon is - megtalálhatjuk, meg fogjuk találni a közös hangot, kialakítjuk közös stratégiánkat szűkebb környezetünk jövőjének megformálására. Mindehhez az Önök aktív közreműködése, felügyelete adhatja meg felhatalmazást. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként az Önök érdekeinek feltétel nélküli képviselete lesz a feladatom a testületben.

Csapatjátékosként szót kell ejtenem Kálmán Tibor pogármesterről és képviselő társaim közös munkájáról: A körzeti munkánkban az általam is kitűzött célokat kell a legfontosabbnak tartanunk. A körzetek lakóiból azonban összeáll városunk Békés lakossága, képviselőikből a képviselőtestület. A feladatok, a terhek, a sikerek és az örömök közössé válnak.

Közössé válnak de nem adódnak össze, inkább megosztódnak. A megosztott feladatok és terhek könnyebbednek, ellenben a megosztott sikerek és örömök többszöröződnek. A választópolgárok közreműködése és felügyelete, a polgármester, a képviselők - Én és a csapatunk - munkája és alázata tömörítheti egybe azt amit közösségnek hívunk. KÖZÖSSÉGNEK, tiszta SZÍVVEL, tiszta LÉLEKKEL.

Megköszönöm eddigi figyelmüket! Mi Békésért Vagyunk!

Időkapszula, békési retró:

2022-09-25 08:00:00

Múltidéző - fűzfa telepítése

Békés község fűzfa-telepe – érdekes hír településünkről, 1913-ból.

1913-ban Békés község arra kérte a földművelésügyi minisztert, hogy 20 katasztrális holdra adjon fűzfa-dugványt és forgatási segélyt. A miniszter, tekintettel a nagyszámú kérelmekre, egyelőre 5 hold területre hajlandó 250000 fűzfa- dugványt adni és 500 kor. forgatási segélyt, hogyha a fűzfatelepre szánt területet a község február 5-ig 50 cm. mélyre megforgattatja - írta a Békés című lap.0

A hírnek több érdekessége is van. Egyrészt, nem kizárt, hogy a telepítésnek szerepe volt a békési kosárkészítésben, így üzeni, hogy erre az értékünkre különösen vigyáznunk kell.

Másrészt, felhívja a figyelmet a fatelepítések fontosságára, amire mi is törekszünk. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy még lehet jelentkezni az idei Babafa-programra.


2022-09-18 08:00:00

Múltidéző - hatalmas eső

100 milliméter csapadék – száztizenegy évvel ezelőtt

Negyvennyolc óra alatt 100 mm.-nél felüli esőnk volt, oly mennyiség ez, aminőre már évek óta nem volt eset –írta 1910 szeptemberében a Békés című lap. Az esőre nagy szükség volt és gazdáink egyáltalában nem sokalják, mert a föld hihetetlenül száraz volt, úgy hogy a szántás kötöttebb talajokon legnagyobb nehézségekbe ütközött. De jótékony hatása volt az esőnek késői veteményekre, s a legelőkre is. Kár, hogy az esőt augusztus 31-én este 8 óra után óriási szélvihar előzte meg, mely vármegyeszerte nagy károkat okozott. így Köröstarcsán a vihar fákat csavart ki. Békésen a motorosvasút mentén a telefonoszlopok kidőltek, a kazlak összekuszálódtak és széjjelszóródtak. Szeptember elsején este nagy zivatar volt olyan égiháborúval, aminőhöz hasonló az egész nyáron nem fordult elő. A villámok szakadatlanul bevilágították az egész égboltozatot és számtalanszor lesújtottak iszonyú menydörgéstől kísérve.

 

Mondják, hogy nem csak a történelem, de az időjárás is ismétli önmagát. A lap beszámolója szerint 1910 nyara is száraz volt, minden bizonnyal sokakat sújtott az aszály. Azután szeptemberre varázsütésre megjött az eső. Sajnos az idei év is hasonló volt, sőt, talán még kedvezőtlenebb. Ezért jelenleg is azon dolgozunk, hogy előkészítsük egy olyan projektet, amely segíthetné az öntözést. Nem olyan rég pedig békési gazdák nagyon szimpatikus kezdeményezést indítottak útjára ugyanilyen célból.

Mellesleg tegnap is nagy eső hullott térségünkre.


2022-09-11 08:00:00

Múltidéző - villanyvilágítás

Békés villamvilágítása.

Békés községben is nem sokára villamvilágítás lesz – tette közzé a Békés című lap 113 éve, 1909-ben. Először Békés önmaga akarta a telepet felállítani, de miután meggyőződött arról, hogy ez nagy befektetésekkel jár, tárgyalást kezdett a csabai villamos művek igazgatóságával. A tárgyaláson, ha még nem is állapodtak meg végleg, de mér oly csekélyek a differenciák, hogy azok akadályt bizonyára nem képeznek.

Megállapodtak abban, hogy a csabai villanytelep fekteti le a vezetéket Békésig, a belső berendezéseket már Békés község fedezi. Csaba az áramot egységárban adja Békésnek, ahol azután a köz-és a magánfogyasztásra szánt világítást úgy szabja meg, hogy a berendezkedés amortizációs kiadásai megtérüljenek. A szerződő felek csupán az áram egységárra vonatkozólag nem jutottak pozitív meg- állapodásra, ugyanis Békés község az áram hektoWattját 23 fillér egységárért óhajtja, míg Csaba 25 fillérért kívánja számítani. Ez a differencia oly csekély, hogy a villamosbizottság legközelebbi gyűlésén minden valószínűség szerint el fog simulni.


2022-09-04 08:00:00

Múltidéző - tűzvész

Drámai tűzvész pusztított 1909-ben Békésen, a település két végén csaptak fel a lángok

Óriási tűz pusztított 1909 július 29-én Békésen. A község két végén ütött ki a tűz – írta tudósításában a Békés című lap. A lakosok rémülten futottak a tűz színhelyére. A szélvész csak fokozta a kétségbeesést. Az elöljáróság telefonozott a megye székhelyére az alispánnak, ki táviratilag kérte a csabai katonai parancsnokságot, hogy egy század katonaságot küldjön ki Békésre, hova az alispán maga is azonnal kiment. A tűz 9 órakor a hadházi tizedben keletkezett egy istállóban, hol különféle lomok voltak összehalmozva. Egy pár pillanat alatt itt nyolc ház és ezek mellékhelyiségei álltak lángban. A helybeli tűzoltók hamarosan ott termettek a vész színhelyén, s hozzáláttak életveszélyes feladatukhoz, melynek derekasan meg is feleltek. Pár óra alatt a tüzet lokalizálták.

Azonban még meg sem pihenhettek mikor újból kongani kezdett a vészharang. A községnek ibrányi részében gyulladt ki egy ház. Ép ekkor érkezett meg a csabai katonaság, továbbá Csaba, Köröstarcsa, Mezőberény tűzoltósága, kiknek segítségével a békésiek nagy nehezen féket vetettek a pusztító elemnek. A veszedelem nagy volt, mert a szél a községnek hajtotta a szikrákat. A hadházi részen a tűz Stern Herman istállójában keletkezett háromnegyed 9-kor. Az okot még nem tudják. Itt leégett Kiss János lakóháza és melléképülete, özv. Pós Ferenczné, Kiss Ferencz, Bálint Mihály,  ifj. Bálint Mihály, Illés Mihály lakóháza és ezek melléképületei. A tüzet itt 11 órára lokalizálták. Az ibrányi részen leégett Bodorik János, Virágos János lakóháza és melléképületeik. Emberéletben kár nem esett. Sebesülés azonban több történt. Feljegyzésre méltó gr. Wenckheim László humánus cselekedete, ki nemes szíve sugallatát követve, nemcsak személyesen, cselekvőleg vett részt a mentés munkájában, de a károsultak között tekintélyes pénzbeli segélyt is osztott ki nyomoruk enyhítésére. Gr. Wenckheim Frigyes pedig a békési derék tűzoltóságot jutalmazta meg fáradozásáért. A tűzoltó egyesület javára 500 K-t adományozott.

Egy-egy ilyen hírt olvasva, mindig elgondolkodok, hogy mennyi minden változott. A békési tűzoltóknak és a technikai fejlődésnek köszönhetően ma sokkal nagyobb a biztonság, mint akkoriban. Ugyanakkor azt is sokat mond és évszázadon átívelő üzenet, hogy rögtön volt olyan nagylelkű ember, aki azonnal segített a rászorulókon.


2022-08-28 08:00:00

Fiatalok mulatsága

Különleges mulatság volt 122 éve Békésen.

A „békési felsőbb tanuló ifjúság“ hangversennyel egybekötött táncmulatságot rendezett a bérház villannyal világított nagytermében, mely minden tekintetben kifogástalanul sikerült. Nagy számú és előkelő közönség gyűlt össze este 9 órára, amikor megkezdődött a hangverseny. EAu lső szám Gáhy Endréné zongorajátéka volt, ki művészettel adta elő Székely „Rapsodiá“ - ját, melynek végeztével a közönség óriási s perczekig tartó tapssal jutalmazta a szereplőt. Azután ifj. Osváth Ferencz olvasott föl nagy tetszés mellett. „A hosszú ruha“ czimü monologot adta elő Untervéger Irénke. A közönség sokáig tapsolta az ügyes szereplőt. Magyar népdalokat énekelt ezután Terney Izabella, Gáhy Endréné zongorajátéka mellett, jól csengőn szép hangjával általános tetszés mellett. Az ötödik szám Banner Böske szavalata volt, ki Reviczky Gyula „Imakönyvem“ czimü darabját adta elő, bátran, ügyesen, kiváló értelemmel s jó hangsúlyozással. Az utolsó szám Kovács Géza hegedűjátéka volt, Untervéger Irénke zongorakísérete mellett. „Polnisch“, Mendelssohntól! s „Kuidwiak“ Wieniawski- től czimü darabokat adták elő. Igazi művészettel, kiváló zenei tehetséggel játszottak. — A közönség óriási tapsban tört ki a játék végeztével. Hangverseny után táncz következett, mely daczára a nagy melegnek, kitartó jó kedvvel, reggel öt órakor végződött. A négyeseket 32 pár tánczolta.

Nagyon érdekes, hogy 1900-ban is milyen fontos szerepet játszottak városunk életében az ifjak. A mostani fiatalok pedig hamarosan, szeptember 9-én ismét egy kiváló rendezvényt szerveznek a Gödörben.


2022-08-07 08:00:00

Múltidéző - szerelmi dráma

Szerelmi dráma – filmbe illő jelenet felemás befejezéssel

1900-ban egy különösen szerelmi történetről számolt be a Békés című újság. Minek is van szerelem – ezt a címet adta a vitriolos tollú újságíró a cikknek.

„Minek is van szerelem ... érzi a dal bánatos hatását Szász Lajos békési ácslegény, aki nagyon szerette Csiszár Margitot és ő is viszonozta, ámde úgy szokott történni az életben, hogy a szülők nem annyira a 100 % Celsiust szeretik a kérőkben mint inkább azt, ki el tudja tartani a leányukat. Így történt ez alkalommal is, hogy Szász Lajosnak fiatal korával ellenkező arányban álló nagy szerelme daczára is az idősebb Harmathi Istvánt szánták leányuknak, s midőn pedig ezt megtudta az ácslegény nehéz lett a szíve, és a korcsmába ment, hogy a feje is utolérje a szívét, így felkészülve revolverét vette kezébe 1899. május 24-én elhatározva, hogy úgy önmagát, mint Margitot elemészti és midőn Margit szeretsz-e kérdésére tagadólag felelt, elsütötte a revolvert, melyből a golyó a feje felett fúródott a falba — a zajra berohantak a szülők — a gavallér pedig kiszökve a Körösbe ugrott, honnan a rend őrei kihalászták. A főtárgyaláson is nagy szerelmével védekezett, és bánatjával, hogy Margit már Harmathi Istvánná lett, és ezt figyelembe véve a bíróság Tóth Ferencz közvádló indítványára csak 10 napi elzárást szabott reá, és most azon nótát énekli egyedül minek is van. ”


2022-07-31 08:00:00

Múltidéző Farkasok

Farkasok garázdálkodása Békés határában – jéghideg hír 1906 januárjából, a Békés című újságból.

1906-ban, egy szerdán virradóra kellemetlen kalandja volt a Békésre vezető műúton három fuvarosnak. Szabó Nagy János Békéscsabán járt, ahonnan kora reggel indult vissza Békésre. Szabó harmadmagával utazott, s alig haladtak a várostól 6-7 kilométernyire, mikor a hajnali szürkületben négy ordas támadt reájuk. Szabónál revolver volt, s azzal lövöldözött a farkasokra, míg a többiek vasvillával és fejszével igyekeztek távol tartani a szekértől a bestiákat. A farkasok egész Békésig követték a fuvarosokat, akik szerencsésen megmenekültek az üldöző fenevadak elől.

Nagyon érdekes, hogy mennyivel másabb volt a környezet akkoriban településünk környékén. Ma minden bizonnyal kuriózumnak számítana, ha farkasok jelennének meg.


2022-07-24 08:00:00

Múltidéző Irányi Dániel szobor

Irányi Dániel, Békés feledhetetlen emlékű képviselőjének szobrát 1904 május 29-ikén, ragyogó, napsugaras időben leplezték le a fővárosban.

Óriási néptömeg, miniszterek, törvényhozók állták körül a szobrot, födetlen fővel köszöntve annak a férfiúnak emlékét, aki egész életében belső erkölcsi tisztaságának és politikai érinthetetlenségének megőrzésére törekedett.

Ott volt az ünnepélyen Szathmári Gábor első jegyző s Kecskeméty Ferencz országos képviselő vezetése mellett Békés város küldöttsége is, s az ünnep szónoka Neményi Ambrus, aki gyönyörű szavakban aposztrofálta Békés városát, amidőn első sorban Irányi Dániel hűséges választó- kerületét köszöntette.  Tudja meg Békés városa — igy mondá — hogy emlékezetünkben mindig elválaszthatlan lesz. Irányi Dánielnek neve és erénye Békés város népének nevétől, hűségének hírétől és hazafias erényétől. Békés városának megérdemelt szép méltatásához a közönség lelkes éljenekkel járult hozzá.

Azóta már Békésen is szobor őrzi Irányi Dániel emlékét, és biztos vagyok abban, hogy Békés várossá nyilvánításának jövő évi évfordulóján szintén sokat fogunk majd foglalkozni a tevékenységével, azzal a munkával, amelyet városunkért tett.


2022-07-17 08:00:00

Múltidéző - Életmentés 1902-ben

Életmentés.

Százhúsz évvel ezelőtt, a hét egyik napján Békésen a Körös hullámait élvezők közt nagy ijedtséget okozott az egyik fürdőzőnek segélykiáltása, ki fürdés közben a folyó medrében levő cölöpök egyikéhez ütődött, oly fájdalmas ütést szenvedve, hogy elmerült a vízben – írta a Békés című lap 1902-ben. A végzetes pillanatban úszott oda Varga Lajos tanító, kinek szerencsésen sikerült a „vízbefultat” szárazra hozni, mielőtt még komolyabb baj érhette volna.

Amellett, hogy a happy enddel végződött történet önmagában is érdekes, a mai napig fontos üzenettel bír. Jelenleg is zajlik a vakáció, a szünidő, nagyon sokan keresnek hűsölést a vizekben. Érdemes nagyon odafigyelni egymásra és magunkra is!


2022-07-10 08:00:00

Múltidéző - Párbaj

Megsárgult újságpapír és egy lovagias ügy több mint 120 évvel ezelőttről.

Békésen 1901. július havában Popovics Szevér nem intelligens jelzővel illette Schönfeld Lajos gyógyszerész-segédet, minek eredménye az lett, hogy kardpárbajt vívtak, és mindketten megsebesültek – írta a Békési című lap. A királyi törvényszék 1902 február 24-én Tóth Ferencz közvádló indítványára a kezdő Popovios Szevert 14 és a másikat 8 napi államfogházra ítélte. Egy nagyon érdekes írásban olvashattam arról, hogy ebben az időszakban a párbajok száma kifejezetten magasnak számított Magyarországon. A párbajok alapvetően a középkori nemesi-lovagi hagyományokból eredeztethetők, és hosszú ideig a nemesség előjoga volt a fegyveres becsületvédelem. Ezzel az előjoggal még akkor is éltek, amikor a párbajokat a modern polgári törvénykezés már tiltotta. Úgy tűnik, hogy a párbajmánia városunkat sem kerülte el.


2022-07-03 08:00:00

Múltidéző - Tihany hajó

Tihany Békésen

Harminckilenc éve, 1983 júliusában befutott a békési kikötőbe a MAHART Tihany nevű 150 személyes vízibusza, amely a Békés megyei Természetvédelmi és Idegenforgalmi Gazdasági Társaság szervezésében járja a Körösöket. A társaságba tömörült szervezetek, intézmények vezetői rögzítették a sétahajó programját, majd próbaútra indultak a Kettős-Körösön – írta a megyei napilap. A Tihany vízibusz hétfő kivételével mindennap kifutott a folyóra. Naponta két járat indult, délelőtt 9 órakor, délután pedig 15 órakor, s három órás sétahajó-programot biztosít a pihenni, kirándulni vágyóknak.

A folyó és kapcsolódó aktív turizmus az elmúlt időszakban kapott igazi lendület, és bízunk abban, hogy ez a jövőben is folytatódik.


2022-06-26 08:00:00

Múltidéző - Helyi termelők

Békésen, és közvetlen városkörnyékén — akárcsak a megyében, illetve országosan is — az utóbbi időben jelentősen fejlődött a kisárutermelés...

Tartós tendencia, hogy zöldségfélékből a saját szükségleten túl — a retket, céklát, fokhagymát, fejessalátát, sóskát, sütőtököt, csemegekukoricát, vöröshagymát, karalábét, zellergyökeret, uborkát — a kisüzemek termelik meg. A gyümölcs- és szőlőtermelés viszont csökkent – írta negyven évvel ezelőtt 1982-ben a megyei napilap.

Most négy évtized után is városunk életében kiemelkedő szerepet töltenek be a helyi termelők. A pandémia még inkább bebizonyította, hogy mekkora szükség van rájuk, mennyire nélkülözhetetlen a tevékenységük. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy a közeljövőben a lehető legjobban bemutassuk őket a város lakosságának.


2022-06-19 08:00:00

Múltidéző - Egy hajóban evezünk

Már 2007-ben is megrendezték az Egy hajóban evezünk vízi túrát.

Azóta a Körösök egyik legnépszerűbb aktív turisztikai rendezvénye lett, és a folyó mentén is folyamatosak a fejlesztések nem kis mértékben köszönhetően Kálmán Tibornak, városunk polgármesterének. Jövő szombaton és vasárnap pedig ismét Egy hajóban evezünk vízi túra.


2022-06-12 08:00:00

Múltidéző - BÉTAZEN

Negyvenhat évvel ezelőtt, 1976-ban első alkalommal rendezték meg a Békés-tarhosi Zenei Napokat. Hamarosan pedig elkezdődik az immáron 46. BÉTAZEN.

Az egykori Tarhosi Énekiskola 2007-ben Magyar Örökség díjat kapott, 2016 tavaszán kuratóriumi döntés során a Nemzeti Értéktárba került.  Békés Város Képviselő-testülete 2003-ban a Békés-tarhosi Zenei Napok rendezvénysorozatot a város Európai Uniós hozományává nyilvánította.
 
Örökségünk egy nagyon fontos részéről van szó, amelyet megfelelő módon ápolunk kell.

2022-06-06 08:00:00

Múltidéző - Remdelőintézet

1972-ben a Békés Megyei Népújság arról írt, hogy tovább fejlődik a békési rendelőintézet.

Mindez jól mutatja, hogy az intézmény már akkor is milyen jelentős szerepet töltött be településünk és a térség életében. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az intézmény mind humánerőforrásban, mind az infrastruktúrát tekintve megfeleljen a kor igényeinek. A közelmúlt és a jövő fejlesztései egyaránt ezt a célt szolgálják.


2022-05-29 08:00:00

Múltidéző - ÖkoKukák

Szinte pontosan egy évvel ezelőtt...


2022-05-15 08:00:00

Múltidéző - a régi híd

Lassan tizenkét éve, 2010. júniusában az aszfaltút alól került elő egy szinte elfeledett híd Békésen.

Az akkori városvezetés munkájának köszönhetően a hidat sikerült is megőrizni az utókor számára.

Most azon dolgozunk, és feladatunknak tekintjük, hogy megóvjuk a különleges építményt a jövő számára, és azt minél többekkel ismertessük meg.


2022-05-08 08:00:00

Múltidéző - Az Aranybulla és Békés.

Nyolcszáz évvel ezelőtt, Szent György napján (április 24.) a fehérvári gyűlésen II. András királyunk (1205–1235) kiadta az Aranybullát.

Az európai kultúrtörténetben egyedülállónak számító bulla a szuverenitás és a nemzeti szabadság eszmeiségén felépülő ezeréves magyar alkotmányos önazonosságunk legszebb emléke.

A közelmúltban a Békés Megyei Hírlap, illetve a Beol.hu is foglalkozott a kérdéssel. Mint azt dr. Halmágyi Miklós levéltáros – aki egyébként a békési levéltárban is tevékenykedik – a lapnak kifejtette, aki ellátogat az Országgyűlés épületébe, az Országházban, a „főrendiház” üléstermében megtekintheti a békési születésű Jantyik Mátyás festményét, mely II. András királyt és az Aranybulla kihirdetését ábrázolja. A művész 1864-ben Békésen született, ott is érte a halál 1903-ban.

Úgy gondolom, joggal lehetünk büszkék Jantyik Mátyás életművére, azt kötelességünk a lehető legjobban megőrizni az utókor számára.


2022-04-24 08:00:00

Múltidéző - Békési Galéria születése

Harminckilenc évvel ezelőtt, 1983-ban is foglalkoztatta a helyieket, hogy miként tehetnék még szebbé városunk ikonikus épületét.

Mint a megyei napilap megírta, a békési Jantyik Mátyás Múzeum — és ezáltal a város — számára minőségileg új művelődési lehetőségeket teremt a Békési Galéria megszületése. Kitértek arra, hogy a békési városatyák még 1884-ben elhatározták, hogy a vasút megépültével várhatóan növekvő idegenforgalom miatt építtetnek egy szállodát a szerény vendéglátási lehetőségek kibővítésére. Az elhatározást — ma már szinte elképzelhetetlennek tűnő, gyors megvalósítás követte. A szálloda ugyanis 1886-ra fel is épült, s később mint bérház, kávéház és kaszinó, jó szolgálatot tett a városnak. Az impozáns, eklektikus építmény a felszabadulás után az ország első vidéki művelődési házának színtere lett. E minőségben becsülettel szolgálta a várost évtizedeken át, mígnem az 1978-as földrengés megroppantotta falait. Helyreállítása nagy anyagi áldozatok árán 1979- ben meg is kezdődött, s az újjávarázsolt épületrészekben 1983-ban már működött is a könyvesbolt, a korszerű gyermekkönyvtár, egy presszó, s az emeleti részen a művelődési központ. Akkoriban pedig egy múzeumi szerkezet részévé tették.

Érdekesség, hogy közel negyven év után, jelenleg is azon dolgozunk, hogy a különleges épület homlokzata, külseje megújulhasson egy nagyszabású fejlesztés részeként. Emellett arra is törekszünk, hogy a galéria tartalmában is megújulva várja a vendégeket, az érdeklődőket a jövőben.


2022-04-03 08:00:00

Múltidéző - 4 és 8 éve is FIDESZ

Nyolc és négy éve is a Fidesz-KDNP, illetve választókerületünkben Dankó Béla nyerte az országgyűlési választást.

Abban bízom, hogy ismét a kormányzópártok és Dankó Béla képviselő úr nyeri majd a választást, aminek köszönhetően folytatni tudjuk a közös munkát.

Hajrá Fidesz-KDNP! Hajrá Dankó Béla! Hajrá Békés!


2022-03-27 08:00:00

Múltidéző - ABC és pályaudvar

ABC-áruház és autóbusz pályaudvar épül Békésen – írta 1972 márciusában a Békés Megyei Népújság.

Mint az érdeklődők olvashatták, a Békési Építőipari Szövetkezet abban az esztendőben, még az első félévben befejezte 30 ár- és belvíz miatt tönkrement családi ház újjáépítését. Békésen megkezdte a Békés megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat és az OTP megrendelésére az ABC-áruház, valamint 18 lakás építését. Májusban megkezdte a település autóbusz-pályaudvarának kialakítását. A Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár Békési Gyárában pedig újabb, szerelőcsarnok létesítését tervezték.

Abban bízunk, hogy félévszázad múltán pályázati támogatások segítségével, ahogy ez elmúlt esztendőkben, úgy a következő években is folytatni tudjuk a városépítő munkát, és számos újabb beruházás valósíthatunk meg. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan konkrétumokról is beszámolhatunk majd.

2022-03-20 08:00:00

Múltidéző - Kecskeméti Gábor

Vasárnap először: Kecskeméti-emlékverseny Békésen. Emlék harminchat évvel ezelőttről.

A Békés Megyei Tanács művelődési osztálya a sportszervekkel és a Békési 3. Sz. Általános Iskolával karöltve első ízben rendezte meg a Kecskeméti Gábor-tornaemlékversenyt 1986 márciusában. A z egykori kiváló testnevelő tanár, tornászversenyző emlékének kiállítással is tisztelegtek. A 3. sz. iskolában kezdődő ünnepség után 11 órától kezdődött a verseny, amelyen általános iskolások mérték össze tudásukat, egyéni és csapatviadal keretében.

Bár az elmúlt 36 évben rengeteg megváltozott, az iskola is már Dr. Hepp Ferenc nevét viseli, nagyon pozitív, hogy a legendás pedagógusról, testnevelőről, Kecskeméti Gáborról nem feledkeztek meg Békésen. Jelenleg is zajlik az az adománygyűjtés, amelynek eredményeként szobrot állíthatnak a kiváló személyiség tiszteletére Békésen.


2022-03-13 08:00:00

Múltidéző - 1848

Békésre 1848 március 20-án érkeztek meg a pesti forradalom hírei.

A helyiek, az Olvasókör tagjai értesültek először az eseményekről a Pesti Hírlapból. A kör elnöke Hajnal Ábel református lelkész azonnal közgyűlést hívott össze, amire meghívták a város elöljáróit is. Elhatározták, hogy másnap a templomban értesítik a lakosságot, és népgyűlést tartanak. Március 21-én Békés lakossága egyhangú lelkesedéssel csatlakozott a forradalomhoz.

Az öröm első napjainak múltával, április elején zavargások törtek ki a legelő elkülönítési szerződések hátrányos feltételei miatt a megye több helységében, Békésen is. Mivel gróf Wenckheim József Antal önként hajlandó volt a legelőre vonatkozó kívánalmaknak eleget tenni, helyre állt a nyugalom.

A megyei ideiglenes bizottmány április 26-án kelt határozatával elismerte többek között Békést is rendezett tanácsú városnak.

A szabadságharc alatt Oláh György kimutatása és közlései szerint Békés megye a honvédség soraiba összesen 3326 főt adott. Számításainak alapjai azonban a szabadságharc után készített nyilvántartások voltak, így a tényleges szám minden bizonnyal nagyobb volt. A megye helységei közül a legnagyobb létszámot Békés város adta (405 főt), Magyargyula 358, Szarvas 354, Békéscsaba 350 honvédet küldött a harcterekre.

Gyulán és Békésen hadikórház is működött, amelynek felszerelése és a sebesültek élelmezése a városok lakossága biztosította.

 


2022-03-06 08:00:00

Múltidéző - A korona ágya

A magyar korona ágya – egy legendáról írt harminchét évvel ezelőtt, 1985 márciusában a Békés Megyei Népújság. Egy olyan különleges tárgyról olvashattunk, amely ma is fellelhető a békési gyűjteményben,„Önmagában aligha feltűnő.

Legfeljebb esztétikumával, szépségével tűnik fel. Egy biedermeier stílusú és korú ágy; itt, a Békési Galéria úgynevezett Veress emlékszobájában, az ablak melletti sarokban. Pedig ez az ágy különleges történetet tud elmesélni. Volt tulajdonosának, Veress Ferenc sarkadi református lelkésznek és orvosnak egyik leszármazottja mesélte el a történetét a békési múzeum igazgatójának, Nemes Dénesnek.

A sarkadi pap, Veress Ferenc Békésszentandráson született 1791. november 17- én. A keleti határon fekvő magyar városok útjában fekvő, akkor igen nagy jelentőségű és virágzó település kivételes becsületességéről is szerte a környékben híres lelkipásztora a reformkorban előbb Széchenyi, majd Kossuth híve lett. A parókián rendszeresen tartott úgynevezett reform lakomákat, amely egyfajta fórum, amolyan politikai klub volt. Messzi falvakból is érkeztek módosabb polgárok ezekre a találkozásokra. Evés és ivás közben a reform törekvések gondolata, a cselekvés módozatainak számbavetése is a terítékre került. S amikor Pesten kitört a márciusi forradalom, Veress Ferenc volt az, aki a sarkadi nemzetőrséget megszervezte, majd amikor a szabadságharc megindult, több száz újonc toborzásával járult hozzá a szent ügy szolgálatához. Két fiát — Sándort és Ferencet — is Bem erdélyi seregéhez, illetve Damjanich úgynevezett gyermektüzéreihez engedte. Sándor főhadnagy lett, majd Kossuthtal együtt emigrációba kényszerült. Ferenc tüzérmesterségig vitte, Világos után bujdosott, később testvére hívó szavára Romániába menekült, ahol jószágigazgató lett egy liberális családnál. Ő volt az, akinek balkáni cikkeit olvashatták Feriz bég álnév alatt nagyapáink az akkor oly népszerű Vasárnapi Újság hasábjain.

Az apa, idősebb Veress Ferenc Sarkadon tette a dolgát. Amikor az osztrák császár és az orosz cár megegyezett a „magyar rebellió” sárba tiprásáról, a független magyar kormánynak Debrecenből is menekülnie kellett. Sok más mellett a kincstárat is szekerekre rakodták és Arad felé vitték. Az egyik szekéren bújt meg a magyar államiság szimbóluma, a korona is. Veress Ferenc a szabadságharc vezetői előtt ismert, és — a már említett — becsületességéről volt nevezetes. így történhetett, hogy az egyik késő nyári estén hozzá szállásolták be a felbecsülhetetlen értékű kincset. Ágyába, a szalmazsák alá rejtette el. A magyar korona történetét kutatók könyveiből tudjuk, hogy akkoriban szinte naponta vitték tovább a koronát, hiszen szabadcsapatok és reguláris egységek, osztrákok és mások, szinte hajtóvadászatot indítottak utána. A sarkadi szállás történetét a Veress-fiúk is csak később tudták meg, ők is félve adták tovább. Lehet, hogy csak legenda, bár valódiságában nincs okunk kételkedni. A szép, furnéros, díszes ágy őrzi a titkát. Szinte elvárja, hogy takarója alá képzeljük a nemes ékszert. . .”

Néha nem is tudjuk, hogy milyen nagyszerű, történelmi tárgyakat őrzünk. A jövő egyik feladata, hogy ezeknek az emlékét minél többekkel megismertessük.


2022-02-27 08:00:00

Múltidéző - Százharminckilenc éves a tűzoltóság

„Az okiratok tanúsága szerint Békésen 97 évvel ezelőtt alakult az önkéntes tűzoltó egylet” – írták 1980-ban a Békés Megyei Népújság hasábjain, ennek megfelelően a békési tűzoltóság mostanra 139 éves múltra tekint vissza.

Mint a lap 42 évvel ezelőtt megírta, a székházukban elsárgult század eleji fényképek bizonyítják a nagy múltú egylet sikeres tevékenységét.

Ott függött a kackiás bajuszú, díszes egyenruhába öltözött Hencz Antal arcképe, aki sokáig volt a parancsnoka az önkéntes tűzoltóknak. Látható volt csoportkép az 1899-es évből, 1927-es csoportkép és egy fotó 1933-ból özvegy Kocsor Ferencné házáról, amely kigyulladt, de a tetőszerkezetét sikerült megmenteni a tűzoltóknak. Ott volt a falon egy jelmondat: „Ha dúl a bősz elem, e hármat ne feledd: erős kar, bátor szív, testvéri szeretet!

A cikk is bizonyítja, hogy tűzoltóink a múltban is milyen fontos szerepet töltöttek be településünk életében. Nincs ez másként most sem, tisztelet és elismerés nekik áldozatkész munkájukért!


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.