Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

Bemutatkozás

Polgár Zoltánnak hívnak és gyermekkorom óta Békésen élek. A Karacs Teréz utcában nőttem fel. Feleségemmel, Marikával - aki fodrász - a Keserű soron alapítottunk családot és neveljük két gyermekünket Sárát és Zoltánt.

Életem vezérlő-csillagai a sport, a közösségi élet és az ezeket átszövő szervező munka. Végigjártam a békési kézilabdasport színtereit: játékosként eljutottam a csapatkapitányságig, dolgoztam játékvezetőként és másodállásban a klub vezetője voltam. A sport mutatta meg nekem a küzdelem emberi arcát, adott életre szóló barátságokat és máig ható tanulságokat. Csapatjátékosnak tartom magam: korábban játékosként, később pedagógusként és napjainkban, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozva. Álljanak hát most itt közös jövőnk, elképzeléseink, és a terveink:

Hiszek a közösség mindenek fölötti erejében. Hiszek a munka becsületében, az összefogás értékében. Hitem szerint a jövőhöz vezető út nem a vakszerencse, nem az ígéretek kérdése. Itt élve testközelből élem meg a kerületünk, Bánhida mindennapjait. Látom az itteni erősségeket és akadályokat egyaránt. A választásokig folyamatosan, és azután is megtartandó lakossági találkozókon - és akár az internetes fórumokon is - megtalálhatjuk, meg fogjuk találni a közös hangot, kialakítjuk közös stratégiánkat szűkebb környezetünk jövőjének megformálására. Mindehhez az Önök aktív közreműködése, felügyelete adhatja meg felhatalmazást. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként az Önök érdekeinek feltétel nélküli képviselete lesz a feladatom a testületben.

Csapatjátékosként szót kell ejtenem Kálmán Tibor pogármesterről és képviselő társaim közös munkájáról: A körzeti munkánkban az általam is kitűzött célokat kell a legfontosabbnak tartanunk. A körzetek lakóiból azonban összeáll városunk Békés lakossága, képviselőikből a képviselőtestület. A feladatok, a terhek, a sikerek és az örömök közössé válnak.

Közössé válnak de nem adódnak össze, inkább megosztódnak. A megosztott feladatok és terhek könnyebbednek, ellenben a megosztott sikerek és örömök többszöröződnek. A választópolgárok közreműködése és felügyelete, a polgármester, a képviselők - Én és a csapatunk - munkája és alázata tömörítheti egybe azt amit közösségnek hívunk. KÖZÖSSÉGNEK, tiszta SZÍVVEL, tiszta LÉLEKKEL.

Megköszönöm eddigi figyelmüket! Mi Békésért Vagyunk!

2022-11-06 08:00:00

Múltidéző - folyószabályozás, előkészítés

1970-ben, 152 évvel ezelőtt a Békési című újság több alkalommal is írt a településünket érintő folyószabályozás kérdéséről.

Júliusban a következőkről számolt be a lap: Békés város tekintettel a legutóbbi vízáradások által határain okozott károkra és azon aggasztó állapotra, mely szerint a gyakori vízáradások által — úgyszólván lételeme is veszélyeztetve van : aziránt folyamodott a megyéhez, hogy szomorú helyzetén lehetőleg és mielőbb segítve legyen. — Erre nézve a bizottmány határozatilag kimondotta, hogy a folyamodványban fel hozottak méltánylásával mindazon védmunkálatokat, melyek az 1840-ki 10. te. értelmében törvényhatóságilag végrehajthatók — végrehajtja; így Békés város és Doboz község érdekében a Fekete-Körös régi medrének betöltését a szabályozási tekintetek szemelőtt tartásával, továbbá az érdekeltségek meg hallgatása és egyetértésével megengedte; egyúttal pedig tekintettel, más e megyebeli községek állapotára, újból is feliratot intéz a közlekedési miniszterhez.

A lap nem sokkal később már arról is beszámolt, hogy „Biztos forrásból értesülünk, hogy a m. k. közlekedési miniszter úr a Kettős- és Hármas-Körös folyók főmedrének szabályozását s illetőleg a Békésen alóli átmetszések végleges kiásatását állami költségen eszközöltetni és az e célra megkívántató költségszükségletet három egymásutáni évekre felosztva az államköltségvetésbe felvétetni elhatározta. Továbbá ugyancsak említett miniszter úr a fentebbi munkálatok öszpontosított és megfelelő vezethetése céljából, az illető társulatok és érdekeltek közreműködésével tanácskozmányok kormánybiztosi minőségbeni vezényletével megyénk köztiszteletben álló főispánját bízta meg.

A két hír is jól mutatja, hogy a víz milyen fontos szerepet töltött be eleink életében is. Akkoriban a pusztító folyók miatt kellett fejlesztéseket megvalósítani. Ma egyszerre több területen is folynak munkálatok, illetve beruházások előkészületei. Egyrészt, belvízvédelmi fejlesztéseket hajtunk végre, másrészt dolgozunk annak előkészítésén, hogy megfelelő öntözővíz álljon a gazdák rendelkezésére.


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.